Tomi Arayomi prófétai üzenete Magyarország számára

Debrecenben, a Dicsőítő és Próféta Iskola idei alkalmán (2018. július 26-án, csütörtökön) adott át egy prófétai látást, üzenetet Magyarország számára Tomi Arayomi, aki egyébként Dr. Sharon Stone munkatársa az angliai Windsor városában, és ugyanúgy nemzetközi szinten is.

Tomi Arayomi
Tomi Arayomi

prófétasuli_bannerAz üzenet magyar fordítását Mikes Attila tette közzé a PrófétaSuli oldalán, és teljesen egyetértek a bevezetőjében írottakkal, úgyhogy ezzel együtt teszem közzé a poszt szövegét:

Ezen az estén ez az üzenet nehezen volt érthető, részben a politikai fajsúlya miatt, részben a tolmácsolás nehézsége miatt.
Sajnos magyar keresztyén kultúránk, még nehezen értelmezi, indulatok és megosztottság nélkül az ilyen fajta prófétai üzeneteket.
Ugyanakkor Isten felkészít arra, hogy prófétai kijelentéseinkkel, hogyan tudunk hiteles módon, akár kormányzati szinten is hatással lenni Magyarország szellemi atmoszférájára.
Istennél nincs lehetetlen .
Évekig tanultuk a személyes prófétálás szükségességét. Azután azt, hogy közösségi szinten, hogy működik. Most pedig azt, hogy hogyan használjuk a prófétálást az emberi szívek megnyerése érdekében.
De a következő években Isten egyre inkább akar rajtunk keresztül kulcspozicióban lévő emberekhez küldeni. Ott már nem dadogni fogunk, hanem csatornái leszünk Mennyei Atyánk üzeneteinek !

Tomi Arayomi: Prófétai szó Magyarországra
2018. július – Debreceni Dicsőítő és Próféta Iskola

A kispróféták Magyarországon nagy dolgokat cselekszenek:
Ézsaiás, Jeremiás, Illés, Sámuel általában nagyprófétaként ismeretesek, mert közreműködtek a nemzetük erkölcsi és szellemi reformációjában.
Dániel, József, Nehémiás általában kisprófétaként ismeretesek, viszont a saját nemzetük és idegen nemzetek politikai reformációjának eszközei voltak. Néha beleesünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy ha Istennel egy szellemi és erkölcsi reformációban működünk együtt, akkor az szellemibb, mint ha egy politikai vagy kormányzati reformációban tennénk ezt. Az erkölcsi ébredés azt jelenti, hogy az egyház és a próféták használhatják az egyházi nyelvet (ébredés, kenet, dicsőség); a politikai és kormányzati reform azt jelenti, hogy Istennek meg kell tanítania egy új nyelvet nekünk.
Ebben az időben Isten fel fog emelni „úgynevezett” kisprófétákat, és úgy, mint Dániel próféta, elkezdenek nagy dolgokat véghez vinni.
Dániel 11,32 „Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.”

Egy círuszi kenet jön a miniszterelnökötökre
Egy círuszi kenet jön Magyarország miniszterelnökére. A círuszi kenet nem azt jelenti, hogy a politika megváltozik, azt sem jelenti, hogy a politikai vezetők szíve Isten felé fordul, és megismerik Őt, egyszerűen azt jelenti, hogy a vezetők füle Isten embereinek szintjén van.
Az Úr azt mondja:
’Hadd emeljek fel egy prófétai ’fajt’, aki nem dobozolja be a reformációt pusztán az alapján, hogy az az Egyházban hogy néz ki, hanem az alapján, hogy hogyan néz ki kormányzatilag és politikailag. Ha ezt meg tudom tenni, akkor megadok olyan politikai szereplők előtti kedvességet, akik nem is ismerik az Urat.’
Ézsaiás 45,1-5 „Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, õ elõtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak; Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! Felöveztelek téged, bár nem ismerél.”
Az Úr azt mondja:
’Egy erkölcsi reformációban azt parancsolom, hogy gyertek ki a világból, és egymással működjetek együtt, a keresztény testvéretekkel közösségben; de egy politikai és kormányzati ébredéskor azt parancsolom, hogy Fáraókkal, Círuszokkal, Nabukodonozorokkal, és pogány vezetőkkel munkálkodjatok együtt, akik nem ismernek el engem.
Hadd emeljek fel Magyarországon ima által egy politikai/prófétai hibridet a ti érdeketekben, hogy megtárgyalják a változás időszakát egy olyan nyelven, ami elfogadható a politikai légkörben.
Dániel 1,4 „Akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére.”
’Íme, már most felemelem őket közöttetek. Prófétálni fognak, viszont a nyelvük a babiloni rendszerek nyelve lesz. Ezek észrevétlenek lesznek, és nem olyanok lesznek, mint a nyilvánvaló nagypróféták, hanem ezek rejtett prófétai hangok lesznek, akik értik a kormányzat nyelvét és írását. Ez a faj nem fog félni attól, hogy Fáraókkal dolgozzon, mert annak ellenére, hogy prófétai módon szólnak, a Fáraó nyelvén fognak szólni.’

Az új nyelv a siker új mértékét jelenti
Az új politikai/prófétai faj máshogy fogja mérni a sikert.
Ahol egy erkölcsi próféta a sikert abban méri, hogy hány lélek menekült meg, a politikai próféta abban méri a sikert, hogy hány nemzet menekült meg.
Ahol egy erkölcsi próféta harcot folytat igazságosan az igazságtalanság ellen, a politikai próféta a nacionalizmusért harcol a globalizáció ellen.
Ahol egy erkölcsi próféta azért harcol, hogy megerősítse a jót a gonosszal szemben, a politikai próféta a konzervatív értékek megalapozásán törekszik a liberális értékek ellen.
Ahol egy erkölcsi próféta a békesség létrehozása által hadakozik, a politikai próféta a politikai rendeletek által hadakozik.
Ahol egy erkölcsi próféta a föld szellemi gyógyulását keresi, a politikai próféta a megfelelően kigondolt pénzügyi struktúrákban látja a sikert, amelyek fenntartható gazdaságokat eszközölnek ki.

1.Mózes 41,33-36 „Most azért szemeljen ki a Fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földén gondviselővé. Cselekedje ezt a Fáraó és rendeljen tiszttartókat az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földén a hét bő esztendőben. És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a Fáraó keze alá, élelmül a városokban, és tartsák meg, És legyen az élelem tartalékban az ország számára az éhség hét esztendejére, melyek elkövetkeznek Egyiptom földére, hogy el ne vesszen e föld az éhség miatt.”

’Sok próféta azt fogja mondani, hogy ez a prófétai faj elvesztette a fókuszt, én mégis megmutatom bennük az én dicsőségemet. Egy új nemzedék lesznek, Magyarország ifjai közül, akik nem csak földrajzilag akarják megváltoztatni a földet, hanem rendszerszinten is.’
Egy nagy kelet/nyugat-európai ellentét, aminek Magyarország lesz a szószólója
Lesznek olyanok Nyugaton, akik erőszakoskodnak a Kelettel, hogy elfogadják a liberalizmus kultúráját, de Én erősebbé teszem a Kelet szelét, mint a Nyugat szelét. Elkezdek egy ’Nagy kelet-európai ellentétet’, és Magyarország lesz a szószólója. A konzervatív és nacionalista Kelet lesz a liberális és szekularizált Nyugat ellen. Egy szelet hozok, és a Kelet szele erősebben fog fújni, mint Nyugaté. Nyugtalanítani fogom az EU-t, ahogy a keleti nemzetek egyesülnek a globalizáció ellen. Az én keleti szelem fog fújni. Az Úr azt mondja, hogy vigyázz a kígyóra, ami a hátsó ajtón akar bemászni. A liberális tervek nem a kormányzat főbejáratán fognak bejönni, hanem a munkahelyek hátsó ajtajain. Maradjon meg az imádkozó őrállás a munkahelyeken, és az ajtó másik oldalán fogom tartani. Ne csak arra kérj, hogy a dicsőséged legyek, hanem a hátsó védelmed is, és meg fogom védeni a hátsó ajtódat, így szól az Úr.
Ézsaiás 52,12 „Mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!”

Magyarország az európai tömeges összegyülekezések és stadionos összegyülekezések helye lesz
Az Úr mobilizálni fog egy Fülöp-hadsereget. Ezek az emberek az evangelizáció erős szelével fognak mozogni. Elkezdődnek a megfigyelt csodák. Megfigyelt csodák, jelek. Isten egy nagyobb bölcsességet szabadít fel az angyalokkal való együttmunkálkodásra és a más szolgálatokkal való együttműködésre. Azt cselekszem, hogy Magyarország a tömeges összegyülekezés helye lesz, hogy egész Kelet-Európában felemeljenek, és mindenkit magamhoz vonjak! Hadd cselekedjem azt, hogy túlléptek a múltbéli különbségeiteken, és egyesültök abban, hogy az Én nevemet emelitek fel. Az érettséget nem az egyformaság, hanem a különbségek ünneplése fogja fémjelezni. Megrázom Európát a stadionos és arénás összejövetelek által, amelyek a médiát is megérintik.

Imatémák:
Álljanak elő, emeljen fel az Úr Dánieleket, Józsefeket, Nehémiásokat az országban, akik értik és használják azt a kommunikációs nyelvet, amivel Isten tervének előmozdítói tudnak lenni a kormányzás területén.
Felszabaduljon a círuszi kenet a kormányzásban, legyen egy Isten szerinti kommunikáció Isten népe és a politikai kormányzás között.
Induljon el egy Isten Királysága értékrendje szerinti kormányzati, politikai reformáció a nemzetben.
Növekedjen az együttműködés az Eklézsián belül, és az Eklézsia és a politikai kormányzás közötti együttműködés, együttmunkálkodás jusson egyre magasabb szintre. A politikai kormányzás füle legyen nyitott a prófétai szóra.
Adjon az Úr éberséget az Eklézsiának, álljanak őrállók a falakra, munkahelyeken is erősödjenek meg a prófétai őrálló, közbenjáró imádkozók, hogy ne tudjon az ellenség terve megvalósulni.
Isten Királysága értékrendje, az igazság szeretete és a gonoszság, törvénytelenség gyűlölete legyen erős bástyája Magyarország kormányzásának.
Nyíljanak meg a stadionok kapui dicsőítő, imádkozó, evangálizáló összejövetelek számára – legyen a média is egy eszköz Isten Királysága előmozdulásához.
Evangélista mozgalom növekedjen az országban, jelek és csodák által is nyilvánuljon meg Isten Királysága.

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: